Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
984

1. Modlitwy Anioła.

2. Modlitwa przekazana pastuszkom poprzez "wewnętrzny impuls".

3. Modlitwy Matki Bożej.

4. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

5. Akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi.

6. Zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi (pap. Jan Paweł II).

7. Litania do św. Franciszka i Hiacynty.

8. Pod opieką Fatimskiej Matki (pap. Franciszek).

9. Jubileuszowa modlitwa poświęcenia Fatimskiej Pani Różańcowej.

10. Modlitwa o Pokój.

Modlitwy Anioła

 

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników.

Modlitwy "O mój Boże.." nauczył dzieci Anioł Pokoju wiosną 1916 roku. Miejsce objawienia: Loca do Cabeço, gaj oliwny zwany Pregueira w Valinhos. Podczas objawienia Anioł uklęknął i pochylił głowę aż do ziemi, po czym wymówił słowa modlitwy. Po trzykrotnym powtórzeniu modlitwy zwracając się do dzieci powiedział: "Tak macie się modlić! Serce Jezusa i Maryi słuchają z uwagą waszych próśb."

Modlitwy "Trójco Przenajświętsza…" nauczył dzieci Anioł z nieba jesienią 1916 roku. Miejsce objawienia: Loca do Cabeço. Anioł trzymał w ręce kielich, nad którym unosiła się święta Hostia, z której spływały krople Krwi do kielicha. Nagle kielich z Hostią zawisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę: "Trójco Przenajświętsza…" Następnie podnosząc się z klęczek wziął znowu w rękę kielich i Hostię. Hostię podał Łucji, a zawartość kielicha podał Hiacyncie i Franciszkowi do wypicia mówiąc równocześnie: "Przyjmijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga!" Potem znowu uklęknął i odmówił z nami trzy razy tę samą modlitwę: "Trójco Przenajświętsza..". (spis treści)

Modlitwa przekazana poprzez "wewnętrzny impuls"

 

O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Mój Boże, Mój Boże, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie.

Modlitwa ta została przekazana dzieciom podczas pierwszego objawienia Matki Bożej 13 maja 1917 roku w Cova da Iria. Pod koniec objawienia Maryja rozłożyła ręce przekazując dzieciom światło tak silne, jak gdyby odblask wychodzący z Jej rąk. To światło dotarło do ich wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, że dzieci widziały się w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle. Pod wpływem przekazanego wewnętrznego impulsu, padły na kolana i powtarzały bardzo pobożnie słowa modlitwy: "O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię…". (spis treści)

Modlitwy Matki Bożej

 

O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Modlitwy "O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie" i modlitwy "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy" nauczyła dzieci Matka Boża podczas trzeciego objawienia, tj. 13 lipca 1917 roku w Cova da Iria.

Podczas objawienia Maryja powiedziała: "Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często zwłaszcza, gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie…" W dalszej części objawienia dodała: "Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…". (spis treści)

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

 

Najświętsza Maryjo Panno, Twojemu Niepokalanemu Sercu powierzamy całe nasze życie. Tobie, Najdroższa Matko, oddajemy samych siebie i nasze rodziny. Spraw, abyśmy pod płaszczem Twej opieki wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Dopomóż nam przezwyciężać zło i każdy grzech. Pragniemy wiernie wypełniać Twoje wezwanie oraz pomagać Twojemu Niepokalanemu Sercu w ratowaniu świata i każdego człowieka. Prowadź nas, Matko, do Jezusa Chrystusa, naszego Pan i Króla, abyśmy ukochali Go ponad wszystko. Amen. (spis treści)

Akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi

 

Matko Zbawiciela, na nowo poświęcam się Twojemu Niepokalanemu Sercu. Poświęcam Ci moją wolę, rozum i uczucia, wszystkie myśli, słowa i uczynki, moje ciało i duszę. Całe życie moje składam w Twoje Serce. Rozporządzaj mną według Swojej świętej woli. Bądź Mistrzynią mego życia i gwiazdą przewodnią na drodze do zbawienia.

Niech w promieniach Twego Niepokalanego Serca kwitnie we mnie wiara, nadzieja i miłość, albowiem chcę odtąd być Twoim prawdziwym apostołem. Chcę dla Ciebie walczyć ze złem i wydzierać dusze z przepaści grzechu. Chcę walczyć na chwałę Twojego Serca, aby Je znano, kochano i służono Mu.

Moją modlitwę, Komunię świętą, moje prace, trudy i cierpienia składam przed tron Twego Syna jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i zniewagi, które ranią Twoje Serce Niepokalane.

Przyjmij, o dobra Matko, tę moją ofiarę z siebie samego i wyjednaj mi łaskę pozostania wiernym aż do śmierci, bym mógł przez całą wieczność wysławiać miłosierdzie Serca Twego.

O Maryjo, króluj zawsze w sercu moim i prowadź mnie do Twego Syna. Amen. (spis treści)

Zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

1. "Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!". Ze słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, staję dziś na miejscu przez Ciebie wybranym i szczególnie przez Ciebie, Matko, umiłowanym. Staję w szczególnym poczuciu jedności z wszystkimi Pasterzami Kościoła, z którymi wspólnie stanowimy jedno ciało i jedno kolegium, tak jak z woli Chrystusa Apostołowie byli w jedności z Piotrem. W poczuciu tej jedności wypowiadam słowa niniejszego aktu, w którym raz jeszcze pragnę zawrzeć "nadzieje i obawy" Kościoła w świecie współczesnym. Przed czterdziestu laty, a także w dziesięć lat później, Twój sługa papież Pius XII, mając przed oczyma bolesne doświadczenia rodziny ludzkiej, zawierzył i poświęcił Twemu Niepokalanemu Sercu cały świat, a zwłaszcza te narody, które stanowiły przedmiot Twej szczególnej miłości i troski.

Ten świat ludzi i narodów mam przed oczami również dzisiaj, kiedy pragnę ponowić zawierzenie i poświęcenie dokonane przez mojego Poprzednika na stolicy Piotrowej: świat kończącego się drugiego tysiąclecia, świat współczesny, nasz dzisiejszy świat! Kościół na II Soborze Watykańskim odnowił świadomość swego posłannictwa w tym świecie, pomny na słowa Pana: "Idźcie... i nauczajcie wszystkie narody... Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 19-20). I dlatego, o Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz "wszystkie ich cierpienia i nadzieje", Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów. W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują. "Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych!". Racz nie gardzić! Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie!

2. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). Ta to właśnie miłość kazała Synowi Bożemu poświęcić siebie samego za wszystkich ludzi: "Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie" (J 17, 19). Mocą tego "poświęcenia w ofierze" uczniowie wszystkich czasów są powołani do żywego uczestnictwa w dziele zbawienia świata; do dopełnienia tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa dla dobra jego Ciała, którym jest Kościół (por. Kol 1, 24; 2 Kor 12, 15).

Gdy dzisiaj staję przed Tobą, Matko Chrystusowa, pragnę wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które tylko w Jego Boskim sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić!

Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie czasy, ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody, przewyższa zaś wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie też rozniecił w naszych czasach. Z tym poświęceniem Odkupiciela naszego, przez posługę następcy Piotra, jednoczy się Kościół: Ciało Mistyczne Chrystusa.

O, jakże głęboko czujemy potrzebę poświęcenia za ludzkość i świat: za nasz współczesny świat w jedności z samym Chrystusem! Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma się stawać przecież udziałem świata przez Kościół. O, jakże nas przeto boli wszystko, co w Kościele, w każdym z nas, jest przeciwne świętości i poświęceniu! Jakże nas boli to, że wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy nie spotkało się i nie spotyka z takim przyjęciem, jak powinno!

Jakże nas boli, że tak ozięble uczestniczymy w dziele Chrystusowego Odkupienia! Że tak niewystarczająco dopełniamy w swoim ciele to, czego "niedostaje cierpieniom Chrystusa" (Kol 1, 24). Niechże więc będą błogosławione wszystkie dusze, które są posłuszne wezwaniu Odwiecznej Miłości. Niech będą błogosławieni wszyscy ci, którzy dzień po dniu, z niewyczerpaną hojnością przyjmują Twoje wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co powie Twój Syn Jezus (por. J 2, 5), dając Kościołowi i światu radosne świadectwo życia natchnionego Ewangelią.

Bądź błogosławiona Ty nade wszystko, Służebnico Pańska, która najpełniej jesteś posłuszna temu Bożemu wezwaniu! Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona z odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna! Matko Kościoła! Przyświecaj Ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości! Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym.

3. Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny – wybaw nas!

Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny – wybaw nas!

Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania – wybaw nas!

Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego – wybaw nas!

Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym – wybaw nas!

Od deptania Bożych przykazań – wybaw nas!

Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich – wybaw nas!

Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu – wybaw nas! Wybaw nas!

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw! Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei!

Jan Paweł II.

Fatima, 13 maja 1982 r., Watykan, 16 października 1983 r., Watykan, 25 marca 1984 r.

Jan Paweł II odmówił akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi po raz pierwszy w Fatimie - 13 maja 1982 roku, później w czasie Synodu Biskupów w Watykanie - 16 października 1983 roku i w uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas Mszy świętej dla rodzin - 25 marca 1984 roku. Biskupi mieli dokonać aktu zawierzenia w swoich diecezjach w łączności z Ojcem Świętym. I tak się stało.

Dziś już wiemy, że to zawierzenie dziejów świata Niepokalanemu Sercu Maryi ocaliło świat od planowanej przez Moskwę na rok 1985 globalnej wojny atomowej. Mówią o tym ujawnione dokumenty, opowiadała też o tym przed śmiercią Siostra Łucja.

W upadku totalitarnego systemu zniewolenia w krajach byłego ZSRR i w państwach dawnego bloku sowieckiego po roku 1989, sam Ojciec św. dostrzegł owoc wstawiennictwa Matki Bożej. W kolejnym akcie zawierzenia Matce Bożej z Fatimy 13 maja 1991 roku dziękował Maryi za "niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo pozostającym w ucisku i upokarzanym". (spis treści)

Litania do św. Franciszka i Hiacynty

 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Matko Boża Różańcowa z Fatimy, módl się za nami.

Matko Boża Bolesna,

Matko Boża z Góry Karmel,

Święty Franciszku Marto, módl się za nami.

Święta Hiacynto Marto,

Dzieci powołane przez Jezusa Chrystusa, módlcie się za nami.

Dzieci powołane, by oglądać Boga w Niebie,

Maluczcy, którym Ojciec objawił tajemnice Królestwa,

Maluczcy wybrani przez Ojca,

Doskonali orędownicy cudów Bożych,

Wzory synowskiego oddania się,

Ofiary odkupienia dla dobra Ciała Chrystusa,

Powiernicy Anioła Pokoju,

Opiekunowie Ojczyzny, na wzór Anioła Stróża Portugalii,

Adorujący razem z Aniołem Eucharystii,

Widzący Niewiastę obleczoną w Słońce,

Widzący Światło, które jest Bogiem,

Dzieci wybrane przez Dziewicę Matkę,

Uważni słuchacze macierzyńskich próśb Dziewicy Maryi,

Obrońcy orędzia Pani jaśniejszej od Słońca,

Głosiciele słowa Matki Boga,

Prorocy triumfu Niepokalanego Serca Maryi,

Wypełniający zamysły Najwyższego,

Wierni depozytariusze orędzia,

Posłannicy Pani Różańcowej,

Misjonarze próśb Maryi,

Niosący wezwania z Nieba,

Gorliwi opiekunowie Namiestnika Chrystusowego na ziemi,

Wyznawcy heroicznego życia w prawdzie,

Pocieszyciele Jezusa Chrystusa,

Wzory miłosierdzia chrześcijańskiego,

Służący chorym i ubogim,

Wynagradzający za zniewagi grzeszników,

Orędownicy ludzkości u tronu Dziewicy Maryi,

Lilie niewinności rozsiewające woń świętości,

Perły lśniące szczęśliwością,

Serafini miłości u stóp Pana,

Pocieszyciele Boga, ofiarujący siebie w aktach zadośćuczynienia,

Wspomagający ubogich,

Niestrudzeni w ponoszeniu ofiar za nawrócenie grzeszników,

Mężni w czasach przeciwności,

Rozmiłowani w Bogu przez Jezusa,

Pastuszkowie prowadzący nas do Baranka,

Uczniowie w szkole Maryi,

Apelujący do ludzkości,

Owoce drzewa świętości,

Dary dla Kościoła powszechnego,

Boże znaki dla Ludu Bożego,

Świadkowie łaski Bożej,

Zachęcający do zachowania łaski chrztu świętego,

Doświadczający przepełnionej miłością obecności Boga,

Śmiali w bliskiej relacji z Bogiem,

Wstawiający się u Boga za grzeszników,

Budowniczowie Cywilizacji Miłości i Pokoju,

Lampy oświecające ludzkość,

Przyjazne światła oświetlające wielu,

Luminarze na drogach ludzkości,

Płomienie gorejące w mrocznych i niespokojnych czasach,

Świece, które Bóg zapalił,

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Módlmy się. Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna, naśladując świętych Franciszka i Hiacyntę, w prostocie serca Tobie służyli i weszli do królestwa niebieskiego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. (spis treści)

Pod opieką Fatimskiej Matki

 

Błogosławiona Maryjo Dziewico z Fatimy, z odnowioną wdzięcznością za Twoją matczyną obecność łączymy nasze głosy z głosami wszystkich pokoleń, które nazywają Cię błogosławioną.

Podziwiamy w Tobie wielkie dzieła Boga, który nigdy nie przestaje pochylać się miłosiernie nad ludzkością, dotkniętą złem i grzechem, aby ją uleczyć i zbawić.

Przyjmij z życzliwością Matki akt zawierzenia, który dziś z ufnością wypowiadamy przed Twoim wizerunkiem, tak bardzo nam drogim.

Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nieobce Ci jest to wszystko, co gości w naszych sercach.

Pozwalamy się ogarnąć Twojemu słodkiemu spojrzeniu i otrzymujemy pocieszającą pieszczotę Twojego uśmiechu.

Strzeż naszego życia w Twoich ramionach: pobłogosław i umocnij każde pragnienie dobra; rozbudzaj i ożywiaj wiarę; podtrzymuj i oświecaj nadzieję; wzbudzaj i ożywiaj miłość; prowadź wszystkich nas drogą świętości.

Naucz nas Twojej własnej miłości i szczególnego upodobania biednych i ubogich, wykluczonych i cierpiących, grzeszników i zagubionych w sercach; zgromadź wszystkich pod Twoją opieką i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, Naszemu Panu Jezusowi. Amen.

Akt zawierzenia wypowiedziany przez Ojca Świętego Franciszka 13 października 2013 r. w Watykanie. (spis treści)

Jubileuszowa modlitwa

poświęcenia Fatimskiej Pani Różańcowej

 

Witaj, Matko Pana,

Dziewico Maryjo, Fatimska Królowo Różańca!

Błogosławionaś Ty między niewiastami!

Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.

Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.

Obietnico miłosiernej miłości Ojca,

Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,

Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!

W tej dolinie radości i smutków,

naucz nas odwiecznych prawd,

które Ojciec objawia maluczkim.

Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.

Niech Twoje Niepokalane Serce,

będzie ucieczką grzeszników

i drogą, która prowadzi do Boga.

O, Fatimska Pani Różańcowa!

Zjednoczony/a z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,

Tobie się oddaję.

Zjednoczony/a z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcam.

Zanurzony/a w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,

oddaję cześć Bogu na wieki wieków. Amen. (spis treści)

Modlitwa o Pokój

 

Boże, Ojcze Wszechmogący!

Ty, w Jezusie, dałeś nam Twój pokój

i przez Niego prowadzisz nas do Twego serca.

W miejscu, w którym Dziewica Maryja zaprasza nas

do modlitwy o pokój na świecie,

a Anioł Pokoju wzywa do adoracji Boga Jedynego, prosimy Cię:

niech zapanuje zgoda między narodami;

niech rządzący znajdą drogi sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów,

abyśmy wszyscy osiągnęli pokój serca

i, za wstawiennictwem Królowej Pokoju,

stali się budowniczymi mocnych więzi braterstwa na świecie.

Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. (spis treści)

Dzisiaj jest

sobota,
21 października 2017

(294. dzień roku)

Święta

Sobota, XXVIII Tydzień zwykły Rok A, I Wspomnienie bł

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia: