Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
13214

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA


Ojciec Święty w "programowym" dokumencie Novo millennio ineunte, wytyczającym drogę Kościołowi na nowe tysiąclecie, odwołuje się do rad duszpasterskich, jako struktur, które maja kultywować i poszerzać przestrzenie komunii kościelnej. Komunia ta powinna być widoczna w relacjach miedzy biskupami, kapłanami i diakonami, miedzy duszpasterzami, a całym Ludem Bożym, miedzy duchowieństwem i zakonnikami, miedzy stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi.

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych   wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Szczegółowe normy jej powołania, składu i funkcjonowania reguluje Statut Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej z 3.09.1997 r. zatwierdzony przez Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

W dniu 30 listopada 1997 r. odbyły się po raz pierwszy wybory według wspomnianego statutu.

W grudniu 2017 r. upłynął okres pięcioletniej kadencji Rady Duszpasterskiej i w związku z tym zostały przeprowadzone wybory do nowej Rad. W naszej parafii wybory odbyły się 3 grudnia 2017 r. Zgodnie ze Statutem Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej w skład Rady Duszpasterskiej weszły następujące osoby:

ks. Józef Łukasz - przewodniczący

ks. Tomasz Ślusarczyk

Bloch Karolina

Chabros Jadwiga

Fedor Maria

Gałan Małgorzata

Jabłoński Lucjan

Malec Piotr - sekretarz

Mysłowski Tadeusz

Niedźwiedź Krystyna

Sławiński Paweł

Szczepańska Krystyna

Szewczyk Anna

Stuce Małgorzata - wiceprzewodniczący

Ślęzak Ewa

Tatara Paweł

Rada Duszpasterska - 2017

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci i konsultanci, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania.

Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50 % wszystkich członków. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady wybierają nową osobę zwykłą większością głosów.